Prohlášení o ochraně osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, „Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace“ jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“). Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.  

Kontaktními údaji pověřence jsou:  

1.       ID datové schránky 5b36car
2.       adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3.       telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854 4.       
e-mail:  poverenec@gdprdoskol.cz

Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

1. Základní údaje

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace, byla zřízena usnesením ze dne 15. 9. 1998 Obcí Plumlov s účinností od 1. 1. 1999. Aktuální zřizovací listina schválená Zastupitelstvem Města Plumlova usnesením ze dne 26. 10. 2009.Škola je právní subjekt. V rejstříku škol MŠMT je vedena pod  Red IZO: 600125538Statutárním orgánem je ředitel. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání (viz zřizovací listina příspěvkové organizace). Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Příspěvková organizace vykonává činnost:

 • základní školy
 • školní jídelny
 • školní družiny

2. Kontaktní spojení

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace,

Rudé armády 300

Plumlov 79803

Telefon: +420 582 393 210
E-mail: zaklsplumlov@volny.cz
WWW: www.zsplumlov.cz/
ID Datové schránky: mkhmq75

IČ 65765478
DIČ 65765478

Nejsme plátci DPH

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Prostějov, č. účtu 19 – 2138450257/0100

3. Údaje o jmenování ředitelky školy

Ředitelka Základní školy Plumlov, Mgr. Simona Zapletalová byla jmenována do této funkce podle ustanovení §166, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Radou města Plumlova, a to usnesením ze dne 24. května 2017 s účinností od 1. srpna 2017.

4. Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy(§ 164,165 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

§164
(1) Ředitel školy a školského zařízení
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy v §3,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v §21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 

(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

§165
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle §160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,

c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst.3,

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 a ukončení předškolního vzdělávání podle §35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle §48 a zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle §47,

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle §37,

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle §39 odst.2,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle §46, přestupu žáka podle §49 odst.1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle §49 odst.2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst.2,

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59 a následujících, vyšší odborné škole podle §93 a následujících a v konzervatoři podle §88,

g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělávání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle §66 a 97, 

h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst.1,

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst.2 a 4,

j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100,

k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle §41

5. Pracovníci určení k poskytování informací

Mgr. Simona Zapletalová- ředitelka školy
tel.: 582 393032, e-mail:  s.zapletalova@zsplumlov.cz

Mgr. Tomáš Polák – zástupce ředitelky

tel.: 528 393210, email: polak@zsplumlov.cz

 

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním žádostí o poskytnutí informace

(u níže uvedeného pracovníka lze také podat jakoukoli žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech žáka resp. jeho zákonného zástupce, podat opravný prostředek – odvolání proti rozhodnutím ředitele)

Ing. Jaroslava Švecová – administrativní pracovnice školy
tel.: 582 393 210, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. „>zaklsplumlov@volny.cz


adresa školy:

ZŠ Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Rudé armády 300

Plumlov 79803

Tento pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádostí obsahuje:

 • datum doručení žádosti, věc, číslo jednací
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování písemností
 • o jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena
 • datum vyřízení žádosti

(Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.)

7. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

Datem podání žádosti je den, kdy ji škola obdržela.
Náležitosti žádosti jsou:

 • komu je podání určeno
 • kdo je činí – jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště žadatele (příp. adresa pro doručování písemností)
 • o jakou informaci žadatel žádá.

Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu zákona č.106/99 Sb.
Informací, kterou je povinný subjekt (ředitel školy) povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoli však komentář, názor na určitou skutečnost či výklad právního předpisu. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 

 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení

 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

8. Ústní žádost

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

9. Písemná žádost

Písemnou žádost o poskytnutí informace (doporučenou poštou, osobně, elektronickou poštou) přijímá pracovník pověřený přijímáním žádostí. 

 1. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě (ředitelce školy) nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost nepodléhá evidenci.
 2. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
 3. Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 7 dnů žadateli.
 4. Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, popřípadě ode dne upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.
 5. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit nevýše o 10 dnů, a to ze závažných důvodů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty a o důvodech prodloužení prokazatelně (písemně) informován, a to ještě před uplynutím lhůty pro poskytování informace.

10. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy žádost odloží.

11. Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

12. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Proti rozhodnutí ředitelky školy dle zákona č.561/2004 Sb. se lze odvolat písemně ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje – oddělení školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím ředitelky školy.
O odvolání proti rozhodnutí vydaném ředitelkou školy rozhodne krajský úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelky školy. 
Proti rozhodnutí krajského úřadu se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ředitelky školy o odmítnutí poskytnout informaci dle zákona č.106/1999 Sb. lze podat odvolání Krajskému úřadu Olomouckého kraje – oddělení školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím ředitelky školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelkou školy rozhodne krajský úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelkou školy. 
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

13. Postup při vyřizování stížností

Stížnosti proti postupu ředitelky jako správního orgánu
(§175 zákona č.500/2004 Sb.)

 1. Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.
 2. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.
 3. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.
 4. Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět ko objasnění věci.
 5. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení žádosti.
 6. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a o opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.
 7. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení žádosti.


Stížnosti – viz. Směrnice k šetření stížností ( v platné znění od 1.9.2017)
Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době (7:30 – 15:30) v sekretariátu školy (ZŠ Plumlov,okres Prostějov,  příspěvková organizace, Rudé armády 300, Plumlov 79803, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. „> zaklsplumlov@volny.cz, Ing.Švecová).


Lhůta pro vyřízení stížnosti: do 60 dnů ode dne doručení (stěžovatel musí být v této lhůtě vyrozuměn o vyřízení stížnosti).

Stížnost se považuje za vyřízenou dnem, kdy je vyřízení stížnosti předáno k doručení.

Eviduje se:

a) datum podání

b) jméno, příjmení a adresu stěžovatele

c) označení organizace nebo osoby, proti níž stížnost směřuje

d) předmět stížnosti

e) kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení

e) výsledek šetření (zda je stížnost vyřízena jako neoprávněná, oprávněná či oprávněná částečně)

f) jaká byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků

g) data podání zpráv o příjmu a vyřízení stížnosti

h) výsledek následné kontroly, jak byla opatření k nápravě splněna.

.
Přijímání stížnosti: 

 • písemné
 • ústní (po ústním sdělení písemný zápis)
 • anonymní (šetříme, je-li šetřitelné) – dle usnesení vlády č.258/88.


Ochrana údajů o stížnosti – dle zákona č.101/2000 Sb.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů,

kterými se ředitelka školy při výkonu své působnosti řídí, podle nichž jedná, rozhoduje:

Předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy, nebo jsou dostupné v elektronické podobě na http://www.zakonyprolidi.cz/ v sekci Sbírka zákonů ČR.

15. Výroční zpráva

Výroční zpráva školy za uplynulý školní rok je zveřejněna na webových stránkách školy, uložena v ředitelně a je k dispozici kdykoli po telefonické domluvě.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

  Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 černobílé / 1 strana   2,00
A3 černobílé / 1 strana   3,00
2. Tisk A4 černobílé / 1 strana   3,00
A4 barevné / 1 strana 10,00
3. Kopírování na elektronické nosiče Paměť flash 20,00
4. Kopírování na optické nosiče CD 50,00
5. Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky   Dle platných tarifů
6. Vydání opisu/stejnopisu vysvědčení   100,00