Školní poradenské pracoviště

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program vychází z  Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,
č. j.
.: 21291/2010-28, který zahrnuje do prevence sociálně patologických jevů  konzumaci drog včetně alkoholu, kouření
a kriminalitu. Dále pak virtuální drogy, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus.

Cílem minimálního preventivního programu je formovat osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice a zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí.  Takto formovaná osobnost žáka si bude vážit svého zdraví, bude umět kvalitativně nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.  

Minimální preventivní program v sobě zahrnuje školní i mimoškolní výchovné a vzdělávací působení na žáka. Program je určen pro žáky 1.- 9. ročníku Základní školy Plumlov, definuje cíle, prostředky k dosažení cílů, základní úkoly a postupy. Je vypracován variabilně, tak aby mohl být v průběhu školního roku  doplněn.

Informační materiály z oblasti prevence pro žáky a rodiče

 

Preventivní program školy

Krizový plán školy

 

Školní program proti šikanování

Školní preventivní strategie 2013 - 2018